VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI Grain Protrade SIA

I. Mūsu noteikumu un nosacījumu spēkā esamība, pretrunīgu noteikumu un nosacījumu noraidīšana, nesaistošie piedāvājumi

 1. Ja vien nav skaidri noslēgtas īpašas vienošanās, tālāk minētie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz visiem mūsu piedāvājumiem un pārdošanu, tostarp uz visiem turpmākajiem pārdošanas līgumiem ar pircēju.
 2. Mēs neatpazīstam pretrunīgus vai atkāpīgus klienta nosacījumus. Mūsu nosacījumi ir spēkā arī tad, ja piegādi klientam veicam bez ierunām, zinot par pretrunīgiem vai atkāpīgiem klienta nosacījumiem. Noslēdzot ar mums līgumu vai pieņemot mūsu piegādi, klients atsakās no savu nosacījumu piemērošanas un bez ierunām pieņem mūsējos.
 3. Mūsu piedāvājumi nav saistoši, ja vien tie nav skaidri norādīti kā stingri piedāvājumi.
 4. Šie pārdošanas noteikumi attiecas tikai uz uzņēmējiem Vācijas Civilkodeksa 310. panta 1. punkta izpratnē.

II Rakstiska līguma slēgšana

Pasūtījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem tikai pēc mūsu rakstiska apstiprinājuma. Lai mutiski noslēgti papildu līgumi būtu derīgi, nepieciešams rakstisks apstiprinājums.

III. Maksājums, ieskaits, maksājuma kavējuma sekas

 1. Ja vien nav norunāts citādi, maksājums jāveic bez atskaitījumiem uzreiz pēc rēķina saņemšanas.
 2. Klientam ir tiesības uz ieskaitu tikai tad, ja viņa pretprasības ir juridiski pamatotas, neapstrīdamas vai mēs tās atzinām. Turklāt viņam ir tiesības izmantot aizturēšanas tiesības tikai tiktāl, ciktāl viņa pretprasība ir balstīta uz tām pašām līguma attiecībām.
 3. Maksājuma kavējuma gadījumā mums pienākas procenti 5 procentu punkti gadā virs attiecīgās bāzes procentu likmes no kavējuma sākuma. Maksājuma kavējuma gadījumā un pēc 7 dienu labvēlības perioda beigām bez rezultāta, mums ir tiesības veikt arī turpmākas piegādes no vēl neizpildītiem līgumiem atkarībā no atbilstoša avansa maksājuma.

IV Piegādes kavēšanās, nosūtīšanas veids, nodošana, pieņemšana, daļējas, pārmērīgas un īsas piegādes

 1. Piegādes aizkavēšanās vai piegādes neveiksmes pie mūsu piegādātājiem, kā arī darbinieku trūkums, streiki, lokauti, kuģniecības traucējumi, satiksmes traucējumi, oficiāli pasūtījumi, ugunsgrēki, plūdi un citi nepārvaramas varas gadījumi gan no mūsu, gan no apakšgrupas puses -piegādātājs atbrīvo mūs no piegādes saistībām uz traucējumu laiku.
 2. Ja mūsu vainas dēļ netiek ievērots stingri saskaņots piegādes termiņš, pircējam ir tiesības atkāpties no līguma pēc saprātīga labvēlības perioda beigām, izslēdzot turpmākas pretenzijas.
 3. Piegāde notiek ar kravas automašīnu, kuģi vai dzelzceļu pēc pārdevēja izvēles. Ja pircējs pieprasa konkrētu sūtījuma veidu, papildu izmaksas, salīdzinot ar lētāku sūtījuma veidu, ir uz viņa rēķina.
 4. Mūsu piegādes saistības tiek uzskatītas par izpildītām, kad preces tiek nodotas transporta uzņēmumam izpildes vietā.
 5. Atbildība par precēm tiek regulēta saskaņā ar līgumā paredzētajiem Incoterms® nosacījumiem.
 6. Pircēja pienākums ir nekavējoties pieņemt pasūtītās preces. Ja viņš nepieņem akceptu, mēs esam tiesīgi uzglabāt preces uz pircēja rēķina un risku vai likt tās izsolīt saskaņā ar Vācijas Komerclikuma 373.panta 2.-5.punktu vai atkāpties no līguma pēc piešķirot saprātīgu labvēlības periodu.
 7. Mums ir tiesības uz daļēju piegādi.
 8. Ir pieļaujamas īsas vai pārmērīgas piegādes līdz 10% no līgumā paredzētā daudzuma, un pircējam par to ir attiecīgi jāatlīdzina.

V. Cenas un cenu izmaiņas

 1. Mūsu cenas nav iekļautas PVN.
 2. Ja pēc līguma noslēgšanas tiek palielināti vai no jauna ieviesti publiskie nodokļi, vai ir kravu pārvadājumu palielinājumi, kas ir daļa no mūsu cenas aprēķina, mēs esam tiesīgi attiecīgi koriģēt pirkuma cenu.
 3. Cenu pieaugumu, kas rodas pēc līguma noslēgšanas - arī retrospektīvi - par piegādātajiem darbiem, sedz pircējs. Šajā gadījumā pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 7 dienu laikā no paziņojuma par cenas paaugstināšanu.

VI. Garantija defektiem, atbildība

 1. Vācijas Komerckodeksa (Handelsgesetzbuch) 377. pants attiecas uz pienākumu pārbaudīt un paziņot par defektiem tādā veidā, ka nepieciešamais tūlītējs paziņojums par defektiem mums ir jāiesniedz rakstiski. Pircējam ir jānodrošina, ka ar piegādāto preci var bez šaubām noteikt preču, par kurām iesniegta sūdzība, identitāti.
 2. Dzelzceļa vagonā piegādāto preču defektu gadījumā pircējam ir jāorganizē attiecīgā dzelzceļa uzņēmuma faktu uzskaite/bojājuma noteikšana. Jānosaka bojājuma cēlonis un bojājuma veids un apjoms. Paziņojumā par defektiem jābūt precīzai informācijai par piegādes datumu un vagona numuru. Nekavējoties mums jāiesniedz faktu izklāsts, kā arī pavadzīmes un pierādījumi par jebkādām vagona problēmām.
 3. Ar kuģi piegādāto preču defektu gadījumā pircējam ir jāuzdod atbildīgajam vidējam aģentam veikt bojājumu novērtējumu vēlākais kravas izkraušanas brīdī. Nekavējoties mums jāiesniedz inspektora bojājumu ziņojums un pierādījumi par jebkādām lūkas problēmām.
 4. Ja paziņojumi par defektiem ir pamatoti, pircējam ir tiesības pieprasīt papildu izpildi vai paturēt preci pret cenas samazinājumu vai atcelt līgumu.
 5. Mēs esam atbildīgi tikai par to, lai piegādātā prece būtu piemērota līgumā noteiktajam lietojumam. Mēs neesam atbildīgi par izrietošiem zaudējumiem, kas radušies preces lietošanas rezultātā.
 6. Mēs esam atbildīgi saskaņā ar likumā noteiktajiem noteikumiem, ja mēs vai mūsu pārstāvji vai vietnieki tiek apsūdzēti nolūkā vai rupjā nolaidībā.
 7. Mūsu atbildība par vainīgu dzīvības, ķermeņa vai veselības ievainojumu paliek nemainīga. Tas attiecas arī uz obligāto atbildību saskaņā ar Likumu par atbildību par produktu.

VII Īpašumtiesību saglabāšana un papildu noteikumi

 1. Mēs paturam īpašumtiesības uz piegādātajām precēm, līdz ir pilnībā apmaksātas visas prasības, uz kurām mums ir tiesības no darījumu attiecībām ar pircēju. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad ir panākta vienošanās par maksājuma termiņu. Preces nedrīkst ieķīlāt vai piešķirt kā nodrošinājumu, pirms tās nav pilnībā apmaksātas.
 2. Pircēja pienākums ir piegādātās preces pienācīgi uzglabāt, saudzīgi izturēties pret tām un par saviem līdzekļiem apdrošināt pret ugunsgrēkiem, ūdens bojājumiem, vētras, krusas un zādzību bojājumiem pēc rezerves vērtības. Pretenzijas pret apdrošinātāju, kas rodas piegādāto preču bojājuma gadījumā, pircējs ir iepriekš nodod mums, lai nodrošinātu mūsu kopējās prasības un, ja apdrošināšana ir noslēgta uz visu inventāru, līdz mūsu prasījuma summai par mūsu piegādātās preces, kas tajā atrodas. .
 3. Pircējam ir jāuzglabā mūsu piegādātās preces atsevišķi un jāatzīmē tās kā mūsu, kamēr pastāv mūsu tiesības uz tām.
 4. Ja mūsu iegādātā prece ir nedalāmi sajaukta ar mums nepiederošām precēm, mēs iegūstam kopīpašuma tiesības uz jauno preci proporcijā starp mūsu iegādātās preces vērtību pret citu jaukto preču atbilstošo vērtību sajaukšanas brīdī. Ja sajaukšana notiek tā, ka pircēja lieta ir uzskatāma par galveno lietu, tiek panākta vienošanās, ka pircējs mums nodod kopīpašuma tiesības ar proporciju, kas nosakāma saskaņā ar 1.punktu. Pircējs glabā preces, kas izveidotas pēc S. 1 un 2 mums pēc Nr. 2.
 5. Jebkura iegādātās preces apstrāde vai pārveidošana, ko veic pircējs, vienmēr tiek veikta mūsu vietā. Ja iegādātā prece tiek apstrādāta ar citām mums nepiederošām precēm, mēs iegūstam kopīpašuma tiesības uz jauno preci proporcijā starp mūsu iegādātās preces vērtību pret citu apstrādāto preču atbilstošo vērtību apstrādes brīdī. Pēc S. 1 izveidotās preces pircējs patur mums pēc Nr.2.
 6. Pircējs var pārdot preces tālāk parastās uzņēmējdarbības gaitā pirms pilnīgas samaksas. Viņš pārbaudīja preces pēc kvalitātes, Zusalai atsauktos uz sastāvu un daudzumu tāpat kā mēs viņam. Visas pretenzijas, ko pircējs iegūst no mūsu piegādāto preču tālākpārdošanas trešajām personām, mums tiek cesētas iepriekš bez īpaša dokumenta mūsu prasījumu nodrošināšanai, ja vien mums ir pretenzijas no piegādēm pret pircēju. Pircējs piekrīt Vorausacesija piekrītu. Mēs pieņemam uzdevumu.
 7. Pircējs ir tiesīgs piedzīt prasījumus, uz kuriem mums ir tiesības saskaņā ar Nr. 2 un Nr. 6, kamēr viņš izpilda savas maksājumu saistības pret mums saskaņā ar līgumu. Viņam ir pienākums iekasētās naudas summas pārskaitīt mums, ciktāl ir mūsu prasījumu termiņš. Ja pircējs nepilda maksājumu, pārtrauc maksājumu veikšanu vai ja par viņa aktīviem tiek izskatīts maksātnespējas pieteikums, viņam ir pienākums informēt mūs par cedētajiem prasījumiem un to parādniekiem, sniegt visu piedziņai nepieciešamo informāciju, nodot pārbauda nepieciešamos dokumentus un paziņo parādniekiem par cesiju
 8. Pircējam nekavējoties, arī rakstiski, ir jāinformē mūs par trešo pušu piekļuvi precēm, kas piegādātas saskaņā ar īpašumtiesību saglabāšanu un cedētajiem prasījumiem, jo ​​īpaši par arestu, un jāsniedz mums visa informācija un dokumenti, kas mums nepieciešami, lai veiktu iejaukšanos. jo īpaši trešo pušu iebildumu tiesas prāvās. Ciktāl iejaukšanās izmaksas nevar iegūt no trešās puses, pircējs ir atbildīgs par tām.
 9. Ja pircējs neievēro norunātos apmaksas nosacījumus vai pārkāpj savas saistības saskaņā ar šo līgumu, mums ir tiesības uz viņa rēķina atņemt rezervētās preces, bez atkāpšanās no līguma.
 10. Pircējs var pieprasīt, lai mēs atsakāmies no nodrošinājuma, ja preču, uz kurām attiecas mūsu īpašumtiesību saglabāšana, realizējamā vērtība un mums cedētie prasījumi pārsniedz mums garantētās prasības pret pārdevēju par vairāk nekā 10%. Tam nepieciešama vienošanās par atsevišķiem vērtspapīriem, kas tiek atbrīvoti, saskaņā ar kuru mums ir tiesības izvēlēties atbrīvojamos vērtspapīrus.
 11. Ja pircējs ir izpildījis visas savas maksājumu saistības no piegādēm mums, mēs cedējam viņam visas prasības, kas joprojām ir tiesīgas no Nr. 2 vai Nr. 6. Šajā gadījumā īpaša vienošanās par individuālajiem prasījumiem nav nepieciešama.

VIII.Uzdevums

Pircējs var cedēt savus prasījumus no pirkuma līguma trešajām personām tikai ar mūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

IX. efektivitāti

Ja kāds no šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem kļūst vai kļūst nederīgs, tas neietekmē pārējo noteikumu vai līguma spēkā esamību.

X. Izpildes vieta un jurisdikcija

 1. Piegādes izpildes vieta ir attiecīgā nosūtīšanas vieta. maksājumu veikšanas vieta Kappelrodeck.
 2. Jurisdikcijas vieta ir abām pusēm Kappelrodeck vienojās.
 3. Tiek piemēroti Vācijas tiesību akti. ANO tirdzniecības likuma spēkā esamība ir izslēgta.
 4. Ja šajos noteikumos, līgumā vai likumā nav noteikts citādi, Parīzes Starptautiskās Tirdzniecības palātas noteiktie komercklauzulu (Incoterms) interpretācijas noteikumi tiek piemēroti to pašreiz spēkā esošajā redakcijā.

Statuss: 24.10.2022

×